Algemene voorwaarden TravelTrustIt

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (al dan niet via onze leveranciers) online via onze website onder www.traveltrustit.com of andere domeinnamen (‘website’) beschikbaar worden gemaakt. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door TravelTrustIt B.V. (ingeschreven bij de KVK onder nr 83245901). Door naar onze website te gaan, de website door te bladeren en/of die te gebruiken, zijn onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) van toepassing. Als je bij het schrijven van een review kiest akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geef je aan bekend te zijn met deze voorwaarden en privacyverklaring en deze te aanvaarden.

Onze diensten en aansprakelijkheid

  • een platform te bieden om kwalitatieve en kwantitatieve informatie over reis-organisaties en reis-ervaringen te lezen, ervaringen te delen, te (be)oordelen;
  • de gelegenheid te bieden informatie te plaatsen en uit te wisselen op onze website, of om indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere bezoekers;
  • informatie te bieden over ander reis gerelateerde content, zoals het weer, historische klimaattabellen, geografische aanduidingen, etc.
  • informatie over reisproducten, zoals reisgidsen te geven en de mogelijkheid te bieden om die via onze website te kopen.

De informatie die wij vrijgeven via onze website is mede gebaseerd op de informatie die derden ons verschaffen.

TravelTrustIt, noch haar leveranciers, zijn verantwoordelijk voor de informatie die op onze website wordt vertoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze website en wij proberen de inhoud daarvan zoveel mogelijk te verifiëren, maar kunnen de juistheid daarvan niet garanderen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook, welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie.

TravelTrustIt en de aan ons gelieerde bedrijven aanvaarden voor de via onze website verstrekte informatie geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade (vermogensschade of ander nadeel) door het gebruik hiervan, en wij zijn van mening dat gebruik van verkregen informatie voor je eigen risico is. Onze website is géén, en dient ook niet te worden beschouwd als, een aanbeveling of een goedkeuring van (de kwaliteit, het serviceniveau of de classificatie van) de organisatie, de bestemmingen, accommodaties, vliegmaatschappijen, bezienswaardigheden en/of horecagelegenheden die op onze website worden genoemd. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt naar aanleiding van een bezoek aan onze website. De informatie op deze website kan je keuze voor een organisatie of accommodatie of bestemming mogelijk beïnvloeden, maar kan en mag niet doorslaggevend of bepalend zijn. Hiertoe is de door jou ontvangen informatie van een reisorganisatie, touroperator, reisbureau, hotelier of andere (reis)leverancier doorslaggevend.

De informatie op onze website wordt bezoekers uitsluitend beschikbaar gemaakt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke content, informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commerciële, of concurrerende doel of activiteit dan ook te verveelvoudigen, door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrapen), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of te downloaden of op een andere manier openbaar te maken.

Verantwoordelijkheden bezoeker/Vakantieganger/Expert

Bezoekers van onze website, Vakantiegangers en Experts (‘bezoekers’) plaatsen op deze website teksten, beelden, foto’s en alle andere content (‘informatie’) waarvan zij garanderen dat deze informatie geen inbreuk pleegt op andermans (intellectuele eigendoms) rechten, niet onrechtmatig, accuraat, correct, niet misleidend, niet bedreigend of onnodig grievend of smadelijk, lasterlijk, obsceen of pornografisch is of niet op enige andere manier als illegaal beschouwd zou kunnen worden (‘onrechtmatige informatie’).

TravelTrustIt behoudt zich het recht voor informatie te controleren. Mocht TravelTrustIt van mening zijn dat het onrechtmatige informatie betreft, dan behoudt TravelTrustIt zich het recht voor om deze informatie onverwijld te verwijderen, aan te passen of niet te plaatsen, zonder dat wij daarvan mededeling aan jou hoeven te doen. TravelTrustIt mag ook bij misbruik van haar website, de bezoeker (tijdelijk) toegang tot de website ontzeggen.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, beelden, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan TravelTrustIt.

Als je informatie aanbiedt op de website, via de app van je reisorganisatie of per e-mail of andere wijze aan ons stuurt, dan zijn wij gerechtigd om zonder enig voorbehoud, kosteloos, onherroepelijk en oneindig deze informatie te gebruiken, te wijzigen, aan te passen, commercieel te exploiteren, over te dragen en/of te (sub)licentieren. TravelTrustIt heeft het recht om jouw informatie ook te plaatsen op andere websites, en websites waar een deel van de inhoud wordt verzorgd door TravelTrustIt. Tevens hebben wij het recht om bij de door jou aangeboden informatie de opgegeven naam op de website te gebruiken in relatie met deze informatie. Op TravelTrustIt rust geen verplichting om de informatie vertrouwelijk te behandelen.

Je hebt het recht om al jouw persoonlijke gegevens, zoals je (achter)naam, leeftijd en foto's waarop je herkenbaar staat op eerste verzoek te laten wijzigen of verwijderen. Geef daarbij duidelijk en precies aan om welk gegeven het gaat, zodat we zo correct mogelijk aan het verzoek kunnen voldoen.

TravelTrustIt ontvangt bij deze je volmacht om, indien en voor zover TravelTrustIt niet zelfstandig kan optreden tegen de inbreuken en/of onrechtmatige handelingen en/of schadevergoeding kan treffen, namens jou in rechte op te treden tegen derden.

Je vrijwaart TravelTrustIt van, en je zult TravelTrustIt schadeloos stellen voor iedere aanspraak, vordering en handeling van derden tegen TravelTrustIt, verband houdende met het gebruik en/of de exploitatie van de informatie door TravelTrustIt in het geval het gebruik of de exploitatie een inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden, of anderszins in strijd is met de wet.

Persoonsgegevens

Voor ons privacy beleid verwijzen wij naar ons privacyverklaring, die te vinden is op de website van TravelTrustIt.

Links naar websites van derden.

TravelTrustIt B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar naartoe gelinkt wordt TravelTrustIt B.V. (traveltrustit.com) plaatst deze links naar derden ter informatie, maar dit houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van de websites en/of pagina’s.

Veranderingen van algemene voorwaarden

TravelTrustIt houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in de toekomst te veranderen/aan te vullen of te vernieuwen, zonder dat een plicht tot mededeling aan de bezoeker bestaat. Met het verdere gebruik van de website verklaar je je akkoord met de veranderingen.

Nietigheid

Indien enige bepaling, clausule of aspect van de algemene voorwaarden of privacyverklaring geheel of gedeeltelijk nietig of niet geldig is, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of privacyverklaring niet aan.

Diversen

TravelTrustIt B.V. is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden aan derden over te dragen.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt valt exclusief onder de bevoegde rechtbanken in Almelo, Nederland.

Versie: 01 juni 2021

image1